വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും നീളുന്ന വഴികൾ!

June 21, 2021

The Reading Forum of Peet Memorial Training College is organizing a week long programme that has been entitled ‘വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും നീളുന്ന വഴികൾ!’ Find the brochure below!


Share this
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp