വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും നീളുന്ന വഴികൾ!

June 21, 2021

The Reading Forum of Peet Memorial Training College is organizing a week long programme that has been entitled ‘വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും നീളുന്ന വഴികൾ!’ Find the brochure below!


Share this
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp